Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Đại hội cổ đông năm 2016
Công bố thông tin liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (19/04/2016)
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (15/04/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (15/04/2016)
Tờ trình về Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát CTCP TM - DV Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 - 2019) (08/04/2016)
Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành (01/04/2016)
Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (30/03/2016)
Thư ủy quyền và thư xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (30/03/2016)
Phiếu đóng góp ý kiến Về nội dung các văn bản trong Hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (30/03/2016)
Thư đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát CTCP TM - DV Bến Thành nhiệm kỳ 2014 - 2019 (30/03/2016)
Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (30/03/2016)
 Xem tiếp   1 2 3 >
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
Số lượt truy cập : 3523674
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016